Star Achievers

XII CBSE Result 2017-18

Bharat Tailor

92.67 %

Simran Thadwani

92.67 %

Pradhuman

92 %

Divyam Solanki

90.33 %

Kirti Kumari

90.33 %

Lakshita Rathore

88.8%

Bhavika

87.8 %

Jainam jain

86.33 %

Payal Jain

85.6%

Aniket Verma

85.67 %

Shivangi

85 %

XII CBSE Result 2016-17 

 

Kartik tak

94.33 %

Anah Bharadwaj

94.33 %

Nehal Dosi

91 %

Shoeb Sheikh

91 %

Mill Jain

91 %

Yamini Singh

90 %

Dhruv Kanthaliya

88 %

X CBSE Result 2017-18

Rudraksh Bansal

92 %

Maanvijay

89.5%

X CBSE Result 2016-17

Nirali Arora

CGPA 10

Harshul Dwivedi

CGPA 10

Jaishree Sharma

CGPA 10

Esha Arora

CGPA 10